TILMELD TRÆNING

Love og regler

Klubben:                                                                                                     

1.a. Klubbens navn er Greve Ju-Jutsu, Dens hjemsted er Greve kommune

1.b. Klubbens formål er at fremhæve interessen for Ju-Jutsu.

1.c. Klubben er tilsluttet Greve Idrætsforening (GIF) og underlagt dennes love og bestemmelser.

1.d. Klubben er tilsluttet Dansk Judo og Ju-Jitsu Union og underlagt dennes love og bestemmelser.

Medlemmer:

2.a. Enhver der opfylder aldersbetingelserne for de enkelte discipliner, samt har indledt sig, regnes for medlem.

2.b. Passive medlemmer kan optages i klubben. Disse medlemmer kan ikke deltage i træningen, men i alle øvrige aktiviteter.

2.c. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på første generalforsamling.

2.d. Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue.

2.e. Al træning sker på medlemmernes eget ansvar, og klubben kan ikke gøres ansvarlig med krav om Skadeserstatning, enten det gælder skader på krop eller personlige ejendele.

2.f. Af gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst en måneds varsel til en betalings periodes udløb og det pågældende medlem senest på dette tidspunkt har betalt sit kontingent til klubben.

Kontingent:

3.a. Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

3.b. Indmeldelsesgebyr fastsættes på den ordinære generalforsamling. Dette gebyr erlægges ved første kontingent indbetaling.

Ledelse:

4.a. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen der afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer, eller offentlig annoncering.

4.b. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, samt oplysninger om, hvor afdelingens afsluttede regnskab og indkommende forslag, herunder budget for det kommende år. De sidste 8 dage før generalforsamlingen er fremlagt til gennemsyn for interesserede.

4.c. Forslag, der ønskes forlagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4.d. Alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år er valgbare og har stemmeret. Ikke aktive medlemmer, der er fyldt 16 år er valgbare og har tale men ikke stemme ret. Ikke aktive medlemmer som er medlem af bestyrelsen har også stemmeret.

4.e. Stemmere kan kun udøves ved personlig fremmøde.

4.f. Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

4.f. På den ordinære afdelings generalforsamling fortages følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Afdelingens formand aflægger beretning.
 4. Afdelingens kasseren fremlægger det reviderede regnskab til god kendelse.
 5. Kasseren fremlægger budget for det nærmeste efter generalforsamlingen følgende år til godkendelse.
 6. Indkommende forslag.
 7. Valg af Bestyrelse i ulige år vælges:

  a/ Formand.
  b/ 1 Bestyrelsesmedlem.

  I lige år vælges:
  c/ Kasserer.
  d/ 2 Bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af en revisor og en suppleant.
 9. Valg af eventuelle udvalg.
 10. Eventuelt.

Alle valg gælder i 2 år.

4.h. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til formanden. Med oplysninger om emne, der ønskes behandlet. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes en måned efter, at begæringen er fremsendt.

4.i. På generalforsamlingen føres protokol, som underskrives af dirigenten og formanden.

Bestyrelsen:

5.a. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det, dog mindst en gang i kvartalet.

5.b. Møderne indkaldes af formanden ved meddelelse af dagsorden.

5.c. Bestyrelsen er beslutnings dygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

5.d. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

5.e. Hver af bestyrelsens medlemmer har en stemme, og stemmeretten skal udøves personligt.

5.f. Bestyrelsen skal indføre alle vedtægter i en beslutnings protokol der underskrives af samtlige mødedeltagere.

5.g. Den samlede bestyrelse tegner afdelingen ved køb og salg af fast ejendom samt ved optagelse af løn.

I øvrig økonomiske forhold under skriver kassereren på klubbens vegne.

Regnskab:

6.a. Kassereren fører regnskabet på omhyggelig og ordentlig måde efter god regnskabsskik.

6.b. Klubbens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest den 15/2 afgiver bestyrelsen regnskabet til revisorerne.

6.c. Kassereren giver bestyrelsen en oversigt over klubbens økonomiske stilling pr. 1/10 og 1/1 samt forlægger et budget for det kommende regnskabsår senest ved bestyrelses sidste møde forud for ordinær generalforsamling.

6.d. Kassebeholdingen på over kr. 10.000,00 indsættes på giro eller bank.

Vedtægtsændringer:

7.a Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede og mindst 2/3 af de afgivende stemmer for forslaget. Opnås et sådanne flertal ikke, kan bestyrelsen medsædvanlig varsel, indkalde til en ny generalforsamling om dette punkt. Hvis 2/3 af de afgivende stemmer for forslaget, er det vedtaget, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

Opløsning:

8.a. Klubben kan kun opløses eller sammenslutte med anden klub, såfremt dette

vedtages med mindst 75% af stemmerne på en ordinær generalforsamling eller

på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med kun dette ene punkt på

dagsordenen.

8.b. Ved evt. opløsning af klubben fordeles klubbens materialer og midler til

fritidsaktiviteter blandt børn og unge i Greve kommune.

Disse vedtægter er ændret år. 2002 på opfordring af Greve kommune.


Greve Ju-Jutsu marts. 2002
Henrik Sandberg